image

۵ دسامبر؛ روز جهانی خاک

روز جهانی خاک هر ساله در ۵ دسامبر به عنوان وسیله‌ای برای تمرکز بر اهمیت خاک سالم و حمایت از مدیریت پایدار منابع خاک برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن حبوبات ایران، اتحادیه بین المللی علوم خاک (IUSS) در سال ٢٠٠٢، قطعنامه‌ای را تصویب و در آن پیشنهاد کرد که ۵ دسامبر به عنوان روز جهانی خاک نامگذاری شود تا اهمیت خاک به عنوان یک جزء حیاتی از سیستم طبیعی و به عنوان یک عامل حیاتی در رفاه انسان جشن گرفته شود. تاریخ ۵ دسامبر به دلیل مطابقت با زادروز رسمی مرحوم بومیبول آدولیادج، پادشاه تایلند، که یکی از حامیان اصلی این ابتکار بود انتخاب شده است.

کنفرانس سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ژوئن ٢٠١٣ به اتفاق آرا روز جهانی خاک را تایید و درخواست رسمی آن را در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

سرانجام در دسامبر ٢٠١٣، شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۵ دسامبر را به عنوان روز جهانی خاک اعلام کرد.