image

برگزاری نخستین جلسه کمیته فنی انجمن حبوبات

اولین جلسه کمیته فنی انجمن حبوبات روز گذشته تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن حبوبات ایران، به دنبال تصویب تشکیل کمیته های تخصصی این انجمن در جلسات پیشین هیات مدیره، نخستین جلسه کمیته فنی روز گذشته با موضوع قیمت گذاری کالاهای حبوبات برگزار و شرح وظایفی برای اعضا تعیین شد که در جلسات آتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

داود رنگی، مصطفی فرجمندی، ارشاد طالبی، توحید حسن زاده، مهدی سیفعلی و سید احسان حسینی راد اعضای کمیته فنی انجمن حبوبات هستند.