منشور انجمن

 1. توجه ويژه به شعائر مذهبي و شئونات اخلاقي و سرلوحه قراردادن آن ها در كليه امور فردي و اجتماعي
 2. نظم و آراستگي محيط اداری، ظواهر فردي و حفظ وحدت رويه مجموعه در جهت خدمت رساني بيشتر
 3. حفظ و اعتلاي كرامت و شرافت انساني و مدني و تعهد به آن در همه شرايط كار
 4. عدم تعارض و حفظ بيطرفي در رسيدگي به امور كليه اعضاء انجمن در يك سطح
 5. پايبندي به كليه اصول قانوني در مناسبات اداري و حفظ استمرار در آن
 6. پرهيز از تبعيض و تضييع حقوق شهروندي كليه اعضاء و اعتدال در تمامي امور محوله
 7. اهتمام بالقوه در حفظ و صيانت بيت المال و امانت داري در حراست از منابع و امكانات اعضا
 8. بهرمندي از خرد جمعي و ابتكار عمل توأم با اشتراك نهادن تجربيات و دانش در راستاي تحقق آرمان هاي جمعي
 9. تلاش موثر و اهتمام جدي در برگزاري دوره هاي آموزشي و همايش ها در راستاي بالا بردن سطح علمي و بروز نمودن دانش اعضاء
 10. اعمال شفافيت در كليه فرآيندهاي شغلي و تجاري مبتني بر حفظ اسرار سازماني
 11. پيگيري امور و مشكلات مربوط به اعضاء تا حصول نتيجه دلخواه
 12. مسئوليت پذيري اجتماعي و بذل حسن نيت در كليه مناسبات
 13. اعتقاد راسخ به كار جمعي و استفاده از نقطه نظرات اعضاء انجمن در تصميم گيري ها
 14. پاسخگويي به موقع و هم راستا با شرح وظايف و اختيارت منتسب و همچنين التزام اخلاقي و اجرايي در بهرمندي از وظايف و اختيارات بيست و يك گانه اين انجمن