داود لپه چی

رئيس هیات مدیره

حمیدرضا اسکندری

نایب رئیس اول

ناصر مرادی

نایب رئیس دوم

محمدرضا زارع

عضو هيات مدیره

ابراهیم عمرانی

عضو هيات مدیره

مصطفی فرجمندی

عضو هیات مدیره

داود رنگی

منشی هیات مدیره و خزانه دار

سید عبدی افتخاری

دبیر انجمن

ارشاد طالبی

بازرس