داود لپه چی

رئيس هیات مدیره

حمیدرضا اسکندری

نایب رئیس اول

ناصر مرادی

نایب رئیس دوم

محمدرضا زارع

عضو هيات مدیره

ابراهیم عمرانی

عضو هيات مدیره

مصطفی فرجمندی

خزانه دار

داود رنگی

منشی هیات مدیره

سید عبدی افتخاری

دبیر انجمن

ارشاد طالبی

بازرس